Distinctive Mobility – algemene voorwaarden (zakelijk)

ALGEMEEN

Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop of bemiddeling bij koop/ verkoop van auto, gesloten tussen de verkoper Distinctive Mobility B.V. en de koper, haar klant.

Artikel 1 – Defenities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
– de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
– de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte auto
– de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
– de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto koopt;

Artikel 2 – Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op elke overeenkomst van koop/verkoop/bemi een koper (een rechtspersoon of een natuurlijke persoon.)
2. Partijen bij deze voorwaarden worden steeds aangeduid als enerzijds “de verkoper” en anderzijds “koper”.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden moeten uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen worden.

Overeengekomen afwijkingen regarderen niet de gelding van de overige voorwaarden en gelden nimmer voor meer dan één transactie.
4. De verkoper heeft het recht deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven op welke wijze en door wie van de verkoper waar dan ook gedaan zijn steeds vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en speci caties. Afbeeldingen, tekeningen, opgaven van capaciteiten en verdere omschrijvingen zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch voor de verkoper niet strikt bindend. Kleine afwijkingen zijn toelaatbaar, terwijl in geval van tussentijdse modelwijzi- gingen de verkoper gerechtigd is, zonder voorkennis of medeweten van wederpartij technisch noodzakelijke wijzigingen aan te brengen in door hem verkochte.

2. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of namens de verkoper gedaan of gemaakt, zijn slechts bindend indien en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd.
3. Indien geen schriftelijk overeenkomst door de verkoper is afgegeven, geldt de schriftelijke bevestiging van de verkoper dan wel de a everingsbon dan wel de factuur van de verkoper als bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens tegenbewijs.

Artikel 4 – Prijzen

1. Bij stijging der prijzen, die van importeurs en toeleveranciers van de verkoper daaronder begrepen, en bij wijziging van arbeidslonen, belastingen, sociale lasten, andere arbeidsvoorwaarden, valutaverhoudingen of dergelijke omstandig- heden, zich voordoende na het tot stand komen van de overeenkomst tussen partijen, is de verkoper gerechtigd de overeengekomen prijs te

verhogen overeenkomstig vorenbedoelde stijging.
2. Een prijswijziging is nimmer grond voor ontbinding van de overeenkomst.
3. Prijzen zijn berekend voor levering ter vestigingsplaats van de verkoper bij a evering elders op verzoek van de koper zijn de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekening.

Artikel 5 – aanbetaling

1. Na ondertekenen van de opdrachtbevestiging dient vijfentwintig (25) procent van de totaalsom te worden betaald als aanbetaling. Hierna zal de opdracht worden verwerkt.
2. Minimaal tien (10) werkdagen voor de geschatte levering zal het restant van de totaalsom, vijfenzeventig (75) procent moeten worden voldaan. Hiervoor zullen wij tijdig een factuur sturen.

Artikel 6 – Aflevering

1. De auto wordt geleverd ter vestigingsplaats van de verkoper, tenzij partijen een andere plaats van a evering uitdrukke- lijk schriftelijk zijn overeengekomen.
2. Indien de verkochte auto niet binnen 8 dagen vanaf het tijdstip dat de koper is medegedeeld dat deze voor a evering gereed staat, is afgenomen, komt de auto vanaf dat moment in ieder geval voor rekening en risico van de koper. In dat geval is de verkoper gerechtigd bewaarloon te berekenen conform het in zijn bedrijf of ter plaatse geldende tarief.

Artikel 7 – Leveringstijd

1. Als leveringstijd geldt de datum van levering van de zaak zoals vermeld in de door partijen gesloten overeenkomst of zoveel eerder of later als partijen nader zijn overeengekomen. Vervroegde a evering is te allen tijde toegestaan.
2. Indien geen datum van levering is overeengekomen, zal de verkoper de koper tijdig van tevoren schriftelijk mededelen wanneer de auto(‘s) ter vestigingsplaats van de verkoper voor de koper gereed zal/zullen staan dan wel ter overeengeko- men plaatse zal/zullen worden afgeleverd.

3. Leveringstijden, al dan niet uitdrukkelijk vermeld, gelden slechts bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijn hebben te gelden. Niet-tijdige levering door de verkoper kan dan ook nimmer een geldige reden voor de koper opleveren de overeenkomst met de verkoper te ontbinden, tenzij er sprake is van een uitdrukkelijk overeengekomen leveringster- mijn en deze termijn met meer dan 60% is overschreden. Ook na verloop van deze verlengde termijn dient de verkoper eerst schriftelijk door de koper in gebreke te worden gesteld waarbij de verkoper een termijn van ten minste een maand voor de nakoming wordt gegeven, alvorens de verkoper terzake in verzuim kan geraken.

Artikel 8 Annulering

1. De koper kan, indien hij zijn recht tot ontbinding op grond van artikel 6 lid 3 niet wenst uit te oefenen of indien hij geen recht op ontbinding heeft, de koopovereenkomst -uitsluitend schriftelijk- annuleren, bij overschrijding van de levertijd. Bij overschrijding van de
levertijd met een periode tot en met vier weken kan de koper annuleren, mits hij binnen vijf werkdagen na dagtekening van de annulering de verkoper een bedrag ad 25% van de koopprijs van de geannuleerde auto vergoedt. Indien de koper na vijf werkdagen deze vergoeding niet heeft betaald, kan de verkoper de koper schriftelijk meedelen dat hij nakoming van de gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper niet langer een beroep doen op de annulering. Bij overschrijding van de levertijd met een periode van meer dan vier weken kan de koper schriftelijk annuleren zonder aan de verkoper een vergoedingverschuldigd te zijn.

Artikel 9 – Betaling

1. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, dient betaling van de totale overeengekomen
prijs zonder verrekening, inhouding of opschorting door de wederpartij voor levering te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij a evering. Onder a evering wordt mede verstaan het verrichten van een dienst.
2. Tenzij partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen dient de koper op eerste verzoek, waartoe de ver- koper te allen tijde is gerechtigd, een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten, dan wel een door verkoper verlangde zekerheid voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen te stellen op een door de verkoper te bepalen wijze.
3. Indien de koper de totale overeengekomen prijs niet of niet tijdig heeft voldaan, is hij zonder ingebrekestelling in verzuim. Onverminderd de verkoper verder toekomende rechten, is de verkoper in een dergelijk geval gerechtigd de wet- telijke rente vermeerderd met 3% over het achterstallige bedrag te berekenen per dag vanaf de betre ende vervaldag.
4. Indien de verkoper genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen, afgezien van de verkoper verdere toekomende aanspraken op schadevergoeding, alle daaronder vallende kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, welke laatste minimaal op vijftien (15) procent van het achterstallige bedrag met een minimum van 114 euro gesteld worden, voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud, retentierecht en pandrecht

1. De verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle door hem aan koper afgeleverde zaken totdat de koopprijs voor al deze zaken geheel is voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de vorderingen die de verkoper jegens de koper mocht verkrijgen wegens
diens tekortschieten in één of meer van zijn verplichtingen jegens de koper.
2. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de koper is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat de verkoper in zijn belang als eigenaar van die zaken schaadt of kan schaden bij de verkoper te melden.
De verkoper is tot generlei vrijwaring van koper voor diens aansprakelijkheid als houder van de zaak gehouden. Ander- zijds vrijwaart de koper de verkoper voor aanspraken die derden jegens de verkoper geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendomsvoorbehoud.
3. Koper is verplicht de auto voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen het WA en casco-risico te verzekeren
en verzekerd te houden. Koper verleent verkoper hierdoor een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde casco-risico namens hem in ontvangst te nemen.
4. Indien koper met de nakoming van zijn verplichtingen tekortschiet of verkoper goede grond geeft dat hij daarin zal te- kortschieten, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken terug te nemen. Na terugneming zal koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopprijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en verminderd met hetgeen hij voorts terzake van de niet-nako- ming van zijn verplichtingen aan verkoper is verschuldigd.
5. Door zaken in zijn macht te (doen) brengen, vestigt koper daarop een pandrecht voor al hetgeen hij aan de verkoper, uit welke hoofde ook, verschuldigd is of zal worden. In ieder geval zijn daaronder begrepen vorderingen uit hoofde van overeenkomsten die nog niet zijn
afgewikkeld. Zij komen hierbij tevens overeen dat de verkoper als pandhouder evengenoemd vuistpand mag omzetten in een bezitloos pandrecht door de tussen hen geldende overeenkomst tezamen met een exemplaar van deze voorwaarden als onderhandse akte te doen registreren.

Artikel 11 – Ontbinding

1. Indien de koper na schriftelijk in gebreke te zijn gesteld, gedurende veertien (14) dagen nalatig blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper, zal de overeenkomst van rechtswege zonder rechterlijke tussenkomst ontbonden zijn, tenzij de verkoper alsnog uitvoering van de overeenkomst verlangt.
2. Indien de koper toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van zijn verplichtingen jegens de verkoper en de overeenkomst deswege is ontbonden, verbeurt de koper ten behoeve van de verkoper een zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van vijfentwintig (25) procent van de overeengekomen som, onver- minderd het recht van de verkoper op volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.

3. Indien de verkoper op grond van lid 1 nakoming van de overeenkomst verlangt, zal koper ten behoeve van verkoper na a oop van de in lid 1 genoemde termijn van veertien (14) dagen voor elke sedertdien verstreken dag tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van drie (3) promille van de overeengekomen koopsom, onverminderd volledige schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal.

4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde is de verkoper bevoegd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en onverminderd de verkoper verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden of op te schorten, indien de koper overlijdt, surseance van betaling aanvraagt of aangifte tot fail- lietverklaring doet of indien zijn faillissement wordt of is aangevraagd dan wel is uitgesproken. In deze gevallen is iedere vordering van verkoper op koper direct en geheel opeisbaar, zonder dat de verkoper tot schadevergoeding en/of garantie is gehouden. In alle gevallen waarin de koper kennis draagt van feiten en/of omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens verkoper niet zal (kunnen) nakomen, is hij verplicht de verkoper terstond hiervan in kennis te stellen.

Artikel 12 – Overmacht

1. In geval blijkt dat de uitvoering van een overeenkomst voor verkoper ten gevolge van overmacht bezwaarlijk of onmogelijk wordt, is verkoper gerechtigd de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden,
onder mededeling aan koper van de omstandigheden welke de verdere uitvoering bezwaarlijk of onmogelijk maken.
2. Onder overmacht in de zin van deze voorwaarden wordt onder meer verstaan, derhalve niet uitputtend:
– oorlog of een daarop gelijkende situatie, oproer, sabotage;
– brand, blikseminslag, explosie, uitstroming van gevaarlijke sto en of gassen;
– storing in de energievoorziening, fabrieks- of bedrijfsstoring van welke aard dan ook;
– boycot, bedrijfsbezetting, blokkade voor zover uitgevoerd door anderen dan bij verkoper
in dienst zijnde werknemers;
– transportbelemmeringen, vorstverlet, in- en uitvoerverboden;
– niet toerekenbare tekortkoming(en) van derden, door verkoper ten behoeve van de
uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld;
– alle belemmeringen veroorzaakt door maatregelen van overheidswege;
– epidemieën;
– diefstal, verduistering of beschadiging van zaken uit magazijn, werkplaats of ander bedrijfsterrein
van de verkoper dan wel tijdens transport;
– alsmede elke (andere) omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf van de verkoper

wordt belemmerd, ten gevolge waarvan de nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van de verkoper kan worden verlangd.
Het in dit lid bepaalde geldt eveneens indien deze omstandigheden leveranciers van de verkoper en andere door verko- per ingeschakelde derden betre en.

3. Indien zich aan de kant van de verkoper een overmachtssituatie voordoet, stelt hij de koper zo spoedig mogelijk daar- van op de hoogte, onder de mededeling of levering nog mogelijk is en zo ja, binnen welke termijn.
4. Indien levering ten gevolge van overmacht niet blijvend onmogelijk is geworden, maar niet alsnog binnen een termijn van drie (3) maanden na de overeengekomen leverdatum kan plaatsvinden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden door daarvan aan de andere partij schriftelijk mededeling te doen, zonder dat de ene partij tegenover de andere partij aanspraak heeft op

schadevergoeding. Een zodanige mededeling zal moeten geschieden binnen één (1) week na de (ontvangst van de) mededeling als hiervoor in lid 3 genoemd. Het in dit lid bepaalde geldt onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 6 lid 3 van deze voorwaarden.

Artikel 13 – aansprakelijkheid

1. De verkoper is jegens koper slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van de verkoper in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen hem en de
koper. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade in verband met kosten van vervangend vervoer of huur- en leasekosten, schade aan (goederen van) derden, ladingschade en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.

2. Voor zover de verkoper, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen de verkoper verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde of redelijkerwijs te verzekeren bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Met het hier bepaalde wordt beoogd een schadeplafond vast te leggen.

3. Iedere andere vordering van schadevergoeding, uit welke hoofde ook, is uitgesloten.
4. Koper vrijwaart verkoper tegen alle aanspraken van derden, tenzij verkoper volgens dit artikel aansprakelijk is.

Artikel 14 – Garantie

1. Voor leveranties van nieuwe zaken, materialen en accessoires daaronder begrepen, gelden geen andere garanties dan die welke door de fabrikant, importeur of toeleverancier zijn verleend en zoals vermeld in de aan wederpartij verstrekte garantieformulieren. Zijn geen
garantieformulieren verstrekt, dan zal verkoper ten aanzien van zaken die door hem van derden zijn betrokken of ten aanzien van werkzaamheden, die in zijn opdracht door derden zijn verricht, niet tot enige verderstrekkende garantie gehouden zijn dan die, welke het verkoper van de desbetre ende derde te dien aanzien heeft verkregen. Garantie op eerder door derden gebruikte zaken (occasions, demonstratie- en showmodellen, ruildelen en –onderdelen daaronder begrepen) wordt nadrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

2. Elke aanspraak op garantie vervalt, indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper werkzaamhe- den door koper of een derde zijn uitgevoerd welke betrekking hebben op de zaken en/of diensten waarvoor een beroep op de garantie wordt gedaan.
3. In geval van enige garantie is verkoper uitsluitend te zijner keuze slechts gehouden tot vervanging, aanvulling of reparatie van de afgeleverde zaak, mits de tekortkoming geen betrekking heeft op gebruikelijke afwijkingen en niet het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of enig handelen of nalaten van de wederpartij of derde, dan wel van normale slijtage. De zaken of

onderdelen daarvan die zijn vervangen worden eigendom van verkoper.

Artikel 15 – Reclame

1. Reclames terzake van door verkoper geleverde zaken of door hem verrichte diensten dienen binnen bekwame tijd, doch in ieder geval binnen acht dagen nadat de grond voor het uitoefenen van de reclame is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn. bij de verkoper

te worden ingediend op stra e van verval van aanspraken. Deze termijn vangt aan op het moment van feitelijke a eve- ring van de zaak c.q. het moment van het verrichten van de dienst.
2. Ten aanzien van uiterlijk waarneembare gebreken in door verkoper afgeleverde zaken, zoals krassen, deuken en derge- lijke, is na feitelijke a evering geen reclame mogelijk, behoudens door koper te leveren tegenbewijs.

Artikel 16 – Inruil/Inkoop

1. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak koper in afwachting van de a evering van de
aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij die zaak niet aan de verkoper feitelijk heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten met inbegrip van de kosten van onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. Verkoper is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke a evering van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf afgesproken percentage bij wege van afschrijving op de inkoopprijs worden gehanteerd.
2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen garandeert koper jegens verkoper dat een of meerdere eventuele door hem in te ruilen zaken vrij zijn van rechten en aanspraken van derden, schadevrij zijn, in deugdelijke en verkeersveilige staat verkeren en dat
met die zaak of zaken niet gemanipuleerd is, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de kilometrage en voorts garandeert hij verkoper in het algemeen dat hij niet bekend is met feiten of omstandigheden die betrekking hebben op de in te ruilen zaak of zaken waarvan hij vermoedt dan wel weet of behoort te weten dat die van belang (kunnen) zijn voor de verkoper die daarvan onkundig is (gebleven).
3. De feitelijke inruil ontslaat koper niet van de in lid 2 bedoelde garantie.

Artikel 17 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van koper die worden vermeld op de orderbevestiging worden door verkoper verwerkt, mogelijk in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Aan de hand van deze verwerking kan verkoper de over- eenkomst uitvoeren en zijn garantieverplichtingen jegens de koper nakomen, koper een optimale service geven, hem tijdig voorzien van actuele auto- informatie en hem gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Daarnaast kunnen de per- soonsgegevens beschikbaar gesteld worden aan derden ten behoeve van direct marketing activiteiten voor voertuigen. Tegen verwerkingen van persoonsgegevens in de zin van de Wbp ten behoeve van direct mailing activiteiten wordt het eventueel door de koper bij verkoper aan te tekenen verzet gehonoreerd.

Artikel 18 – Toepasselijk recht

Op elke rechtsverhouding tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing.